• น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมถวายความอาลัย

 • 25/10/2016 ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยนายวัฒณ์โณ โตแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณบ้านกำนันชีพและได้พบปะพูดคุยกับชาวชุมชนพุทธชาดถึงปัญหาของน...

 • 25/10/2016 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยแนวกั้นคันน้ำ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยแนวกั้นคันน้ำบริเวณชุมชนชายน้ำจามจุรี ซึ่งเป็นชุมชนที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ...

 • 25/10/2016 ลงพื้นที่ตรวจการการสร้างทางกั้นน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ลงพื้นที่ตรวจการการสร้างทางกั้นน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณทองธิราช เพื่อช่วยในการสูบระบายน้ำจากชุมชนบางพูลแ...

 • 21/10/2016 ลงพื้นตรวจสอบจุดตั้งติดเครื่องสูบน้ำ วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศฯ ลงพื้นตรวจสอบจุดตั้งติดเครื่องสูบน้ำ บริเวณหลังโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ เพื่อช่วยระบายน้ำจุดที่มีน้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าว ...

 • 19/10/2016 สำรวจชุมชนที่ได้ที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจชุมชนที่ได้ที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง เนื่องจากเมื่อหลายวันก่อนเกิดฝนตกหนักทำให้การระบายเป็นไปได้ด้วยช้า พร้อม...

 • 19/10/2016 หาจุดรั่วไหลของน้ำที่เข้าในชุมชนชายน้ำจามจุรี วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการหาจุดรั่วไหลของน้ำที่เข้าในชุมชนชายน้ำจามจุรีพร้อมทั้งดำเนินการปิดรอยรั่วดังกล่าวให้เรียบร้อย...

 • 19/10/2016 ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำท่วมขังและเยี่ยมพี่น้องบริเวณชุมชนคลองผู้ใหญ่จร วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายภารกิจให้ ดร.วีระชัย ขันรุ่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยนายสมชาย ประสิทธิชัย สมาชิกสภาเทศบาล และนายอนุรักษ์ ตันสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล ลง...

 • 19/10/2016 ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณบ้านกำนันชีพ วันที่ 17 ตุลาคม 2559 นายสุรพงษ์ นฤภัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้รับมอบหมายภารกิจจาก ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในชุมชน ซึ่งนายสุรพงษ์ ฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่อง...

 • 19/10/2016 ลงพื้นที่ตรวจงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณตลาดสดเทศบาล วันที่ 17ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายภารกิจให้ นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และนายสุรพงษ์ นฤภัย สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม...

 • 19/10/2016 สร้างแนวกั้นน้ำบริเวณบ้านกำนันชีพ วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการสร้างแนวกั้นน้ำบริเวณบ้านกำนันชีพ เพื่อจะดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำต่อไป ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะช่วยดูน้ำที่ท่วมขังขอ...

 • 25/10/2016 การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุ ครบ 60 ปีบริบรูณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบรูณ์แล้วมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบี...

 • 11/10/2016 หลักเกณฑ์การเช่าอัตราใหม่ เทศบาลเมืองบางบัวทองขอประชาสัมพันธ์เรื่องหลักเกณฑ์การเช่าอัตราใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ปีงบประมาณ 2560 ให้ผู้ประกอบการค้าตลาดสด ส้วมสาธารณะ และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 - ...

 • 11/10/2016 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 เพื่อแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนและช่วงเวลาที่ต้องจัดหาพัสดุ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 และได้ปร...

 • 07/10/2016 ดำเนินการดับไฟฟ้า ด้วยการไฟฟ้านครหลวงเขตบางบัวทอง จะดำเนินการดับไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงสายไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าลดปัญหาไฟฟ้าดับ และแก้ไขปัญหาเสาไฟฟ้าเอียง บริเวณถนนบางกรวย – ไทรน้อย สะพานข้ามคลองพระพิมลราชาฝั่งตรงข้ามตลาดบางบัวทอง ในวันอาทิ...

 • 04/10/2016 ติดตั้งป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ วันที่ 4 ตุลาคม 2559 กองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ บริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง หากพี่น้องประชาชนชาวบางบัวทองประสบเหตุเกี่ยวกับอุทกภัยหรือพบว่าเครื่องสูบน้ำมีปัญหาหรือชำรุด ...

 • 03/10/2016 จดหมายข่าวเทศบาลเมืองบางบัวทอง **จดหมายข่าวเทศบาลเมืองบางบัวทอง ** จากการที่มีมรสุมและพายุดีเปรสชั่น ทำให้ฝนตกหนักในบางพื้นที่ หลายจังหวัดเกิดน้ำท่วมทำให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในอำเภอบางบัวทองเกิดความวิตกกังวลว่า บางบัวทองน้ำจะท่วมหรือไม่ เทศบาลมีแนวทางการป้องก...

 • 22/09/2016 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จะมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 ในเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมเข้ารับ...

 • 16/09/2016 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จะมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 ในเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมเข้ารับฟั...

 • 15/09/2016 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จะมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ในเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมเข้ารับฟัง...

 • 12/09/2016 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ในวันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จะมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ในเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมเข้ารับฟังกา...