• 1

 • สถานที่ต่าง ๆ ในเมืองบางบัวทอง

 • วัดบางไผ่(พระอารามหลวง)

 • วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

 • 30/08/2016 โครงการรวมพลังศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 29 สิงหาคม 2559 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามโครงการรวมพลังศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ...

 • 30/08/2016 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ในเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 29/08/2016 โครงการอบรมแกนนำเยาวชนวัยใสร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น วันที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น. ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำเยาวชนวัยใสร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จัดโดย สภาเด็กและเยาวชน ร่วมกับ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ณ ห้องป...

 • 25/08/2016 กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาหาทุนทรัพย์เพื่อพัฒนาการศึกษา วันที่ 25 สิงหาคม 2559 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาหาทุนทรัพย์เพื่อพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากนายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ อดีตสมาชิกสภาผ...

 • 24/08/2016 การต้อนรับและให้บริการประชาชน ในทุกๆเช้า หรือทุกครั้งที่ว่างจากภาระกิจ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง จะมาให้การต้อนรับและให้บริการประชาชนที่มาเข้ารับบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตร พร้อมร่วมพูดคุยรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้มาเข้ารับบริการ ...

 • 15/08/2016 การประชุมสภาสมัยสามัญ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 15/08/2016 ร่วมงานทำบุญ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น. ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมงานทำบุญอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสและผู้ทำคุณประโยชน์ และฉลองเปรียญธรรม-นักเรียน และมอบทุนการศึกษา ณ วัดละหาร...

 • 15/08/2016 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวบางบัวทอง ร่วมขบวนแห่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และร...

 • 15/08/2016 โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 จัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมือง...

 • 12/08/2016 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพสกนิกรชาวบางบัวทอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมเทิดพระเกียรติ...

 • 26/08/2016 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 ตามที่การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเห็นชอบให้กำหนดสมัย...

 • 26/08/2016 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จะมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ในเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมเข้ารับฟั...

 • 24/08/2016 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จากการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร ตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ คน บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียนประจำส...

 • 11/08/2016 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ในวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จะมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ในเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมเข้ารับฟั...

 • 03/08/2016 ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การจัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่องกำหนดจำนวนที่จอดรถยนต์ของอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ลักษณะและขนาดที่จอดรถยนต์และทางเข้าออกของรถยนต์...

 • 29/07/2016 โครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา ประจำปี 2559 ขอเชิญผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีปัญหาทางสายตา เข้ารับการตรวจสายตาประกอบแว่นโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 2- 3 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมือ...

 • 28/07/2016 กิจกรรมปาฐกถาธรรม ทุกวันพระในพรรษา ประจำปี 2559 วัดละหาร ในนามหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลโสนลอย ( อ.ป.ต.) ได้จัดให้มีการปาฐกถาธรรม ทุกวันพระภายในพรรษา ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 17 ตุลาคม 2559 เวลา 19.00 - 20.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดละหาร ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี...

 • 28/07/2016 ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ตามที่การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 มีมติเ...

 • 26/07/2016 โครงการสัมมนา ผู้นำชุมชนยุคใหม่ก้าวไปกับ AEC ประจำปี 2559 ขอเชิญบุคลากร ผู้นำชุมขน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมสัมมนา "โครงการสัมมนา ผู้นำชุมชนยุคใหม่ก้าวไปกับ AEC ประจำปี 2559" ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้อง 5209 ชั้น 2 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช...

 • 05/07/2016 ขอเชิญพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ขอเชิญพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติแสดงความเห็นของประชาชนด้วยการลงคะแนนออกเสียงเพื่อตัดสินว่าจะให้ความ เห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ในเรื่องที่มีคว...