ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15- 18 สิงหาคม 2562 เทศบาลเมืองบางบัวทองเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำและสมาชิกชุมชนผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดยนายทวีสิทธิ์ ฉิ่งแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ข้าราช...

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคนพิการ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศ...

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทองได้จัดระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่สาม พ.ศ. 2562 โดยนายนายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเม...

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการกำจัดขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 เทศ...

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นำคณะผู้บริหารสมาชิก สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมสัก...

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ช่วงเช้า เวลา 07.00น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายธีรสุทธิ...

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 6.30 น. นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเ...

วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม 2562 เวลา 9.00น. นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอำเภอบางบัวทอง เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" อำเภอบางบัวทอง ประจำเดือนกรกฏาคม 2562 ซึ่งเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยม...

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวห...

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. มีการจัประชุมคณะกรรมการชุมชนครั้งที่ 6/2562 โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล และ หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง...

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 น มีการจัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา " หมู่บ้านศีล 5 " โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า ชุมชนหงส์ประยูร (ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง) โดยมี นายอดิเทพ กมลเวชช์ ปลัดจังหวัด...

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น.นายสุรพงษ์ นฤภัย ประธานสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาพร้อมนำเทียนพรรษาถวายวัด ณ วัดละหา...