ข่าวกิจกรรม

วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562 นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมช...

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 9.00น. นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และปีที่6 ณ โรงเรียนนนประ...

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมให้ความรู้การบำบัดน้ำเสียครัวเรือนต้นแบบประจำงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลเมืองบางบัวทอง กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี 2562 หลักสูตร "การทำหมอนหลอดกาแฟเพื่อสุขภาพ" ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี 2562 หลักสูตร "การจัดสวนถาด" พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล...

วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ไดจัดประชุมสมาชิกชมรม ผู้สูงอายุประจำเดือนมกราคม 2562 โดยมีวิทยากร ได้มาให้ความรู้เรื่อง "การเตรียมผู้สูงอายุ ให้เข้าสู่วัยสูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแ...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้นายสุรพงษ์ นฤภัย ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3/2562 พร้อมด...

วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง เป็นประธาน พร้อมด้วยสมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการป...

วันที่ 16 มกราคม 2562 นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีวันครู ประจำปี 2562 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ โงเรีย...

วันที่ 16 มกราคม 2562 กองสาธารณสุขจัดการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆให้ทราบและมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ถึงสาเหตุและแนวทางป้องกันจากพยาบาลวิชาชีพสถานีอนา...

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้าร่วมการประชุมกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมเชิญวิทยากรมาพูด เรื่องบุคลิกภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ...

วันที่ 12 มกราคม 2562 นำโดย นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองมพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบา...