ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังบริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย เนื่องจากเกิดฝนตกหนักจึ...

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดขมากรรมสูตร และสวดถวายพระพุทธบูชา เพื่ออุทิศกุศลแด่พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว...

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมีนายพรอนั้น...

วันที่ 24 เมษายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธี โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล...

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนนท...

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดโครงการล้อมรัก ล้อมครอบครัว รอบรั้วต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้มีกิจกรรมสานสายสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว การอยู่ร่วมกัน...

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมจัดงานประเพณีวันสงกรา...

วันที่ 11 เมษายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2561 เพื่อปรึกษาหารือ...

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมรดน้ำขอพร นายภานุ แย้มศรี ผู...

วันที่ 6 เมษายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมในพิธีวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงราชวงศ์จักรีเนื่องในวันจักรี ณ หอประชุมเทศบาลน...

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีบรรพชาสามเณรหมู่ ภาคฤดูร้อน ปี 2561 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิ...

วันที่ 3 เมษายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้พบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่เดินทางมารับเงินส...