ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 มีนาคม 2561 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ปี 2561 หลักสูตร "การตัดผมชาย" เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านการตัดผมชาย ก่อให้เกิดรายได้ และแก้ปัญหาการว่างงานของประชาชน สร้...

วันที่ 23 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคมร่วมกับภาครัฐและธนาคารออมสินในการจัดงานส่งเสริมอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยที่มีอายุไม่เกิน 59 ปี โดยจะมีการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสร้างอาชีพที่ต่อยอดมาจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และผู...

เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมั...

วันที่ 18 มีนาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหว...

วันที่ 13 มีนาคม 2561 งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค ร่วมกับงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข ได้จัดโครงการรณรงค์คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือด โดยมีพนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทองให้บริการคัดกรองเบาหวาน วัดความดันโล...

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดให้มีการศึกษาดูงานที่ชุมชนหนองวัด จังหวัดขอนแก่น โดยชุมชนเป็นชุมชนที่มีการบริหารจัดการขยะ ด้วยตนเอง ถือว่าเป็นชุ...

วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้พบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่เดินทางมารับเงินส...

วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานเปิดงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อำเภอบางบัวทอง ...

วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเทศบา...

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E) ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม...

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 พ.ต.อ.ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีแห่องค์จำลอง ปึงเก่ากง-ม่า ตลาดบางบัวทอง พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอำเภอบางบัวทอง นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองน...

วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยและวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทองได...