ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน...

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ประจำปี 2561 โดยมีนายพิริยะ นามปักษา นายแพทย์เภสัชกรรมไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง "การดูแลสุขภาพท่ามกลางกระแสโซเชียล" เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ...

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้นายวัฒณ์โณ โตแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็...

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยนางอาภา สุขเสมอ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และห...

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการมหกรรมออกกำลังกายเทิดพระเกียรติและต้านยาเสพติด โดยมีนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ...

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอำเภอบางบัวทอง เป็นประธานวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้ นายณัฐสันต์ ฟ้าประท...

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 หลักสูตร "การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกด้วย โปรแกรม...

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกีฬา (ฟุตซอล) ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนันทนวร...

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 16.30 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมชนครั้งที่ 5/2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข...

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และส่วนราชการ เข้าร่วมพ...

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 256...