ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ...

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนางานสาธารณสุข โดยแกนนำสุขภาพปี 2561 เพื่อให้มีส่วนร่วมเฝ้าระวังสุขภาพ ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ ให้อสม.เป็นแกนนำในการดูแลและจัด...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมมูล จปฐ. 2561 ได้เข้าร่วมประชุมจปฐ. เพื่อรับฟังปัญหาการจัดเก็บและบันทึก โดยมีนายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย น.ส.เด่นปากร บุญรอด หัวหน้าฝ่...

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอำเภอบางบัวทองพร้อมด้วย นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองรักษาราชการแทนนายกเทศบาลเมืองบางบัวทอง และหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเวทีในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่...

เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ...

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3/2561 ในส่วนของงานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ณ ส...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกันไหว้ขอพรสิ่...

เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้รับแจ้งเหตุุเพลิงลุกไหม้โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ ภายในเขตเทศบาลฯ จึงพร้อมด้วย นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษารา...

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง เร...

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ.ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ...

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมเปิดงานโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่่งโครงการดังกล่...

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองบางบัวทอง ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพัน...