ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 มกราคม 2560 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบางกรวย ณ ชั้น 1 ห้องงานทะเบียนราษฎร์ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

วันที่ 6 มกราคม 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ ประเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2560 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ส...

วันที่ 5 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ต้อนรับปีใหม่ 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบ...

วันที่ 5 มกราคม 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ ประเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2560 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ส...

วันที่ 4 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้าอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีต้อนรับปีใหม่ 2560 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี , นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุ...

วันที่ 1 มกราคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูอาจา...

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายไพรันต์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และนายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล รองปลัดเทศบาล ได้ลงจุดตรวจป้อ...

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาการแห้ง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2...

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดการประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม 2559 โดยจัดให้มีการทำบุญ ตักบาตร และถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นำค...

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 นางกัลยา มงคลสกุลกิจ รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ลูกจ้างและคณะครู อาจารย์ โรงเรียนเทศบาลวัดลหาร ร่วมอวยพร มอบกระเช้า และขอพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ดร.อาวุธ เจริญน...

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ...

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป...