ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นผู้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนา ทำดีเพื่อพ่...

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 กองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินการจัดประชาคมระดับชุมชน เพื่อทบทวนแผนชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลเฉพาะ รวมทั้งปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน ใช้แผ...

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้ นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 5/ 2560 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากสถาน...

วันที่ 15 มิถุนายน 2060 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ได้ร่วมพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับเด็กนักเร...

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมงานพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ...

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองโดยกองสวัสดิการสังคมได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนมิถุนายน ในเขต 1 , 2และ3 โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาช...

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดโครงการสร้างบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อม...

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนธสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสำรวจและดูดลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย เพื่อเป็นการรองรับและเตรียมความพร้อม...

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนท์สิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำของเจ้าหน้าที่ป้องกันฯและกองช่าง บริเวณ ชุมชนสามวัง ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังจากฝนตก ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้สั่งการให้เร...

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมกันด้วยนายสมชาย ประสิทธิชัย สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้เดินทางไปโรงเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขอความรู้และคำแนะนำจากอาจา...

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเปิดฝาท่อระบายน้ำและดูดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล 2 และจะดำเนินการดูดลอกท่อระบายน...

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมโครงการมหกรรมออกกำลังกายแอโรบิคสัญจร ประจำเดือนพฤษภาคม ณ ชุมชนจันทิมาธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ดร.อาวุธ เจริญนนท์สิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เพื่อเป็นการส่งเ...