ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา ประจำปี 2561 ให้กับนักเรียนเพื่อคัดกรองผู้มีปัญหาสายตา และป้องกันโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา เช่น โรคต้อเนื้อ ต้...

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา ประจำปี 2561 ให้กับประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นวันที่สอง เพื่อคัดกรองผู้มีปัญหาสายตา และป้องกันโรคต่างๆ ที่...

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้พบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่เดินทางมารับเงิน...

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา ประจำปี 2561 ให้กับประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นวันแรก เพื่อคัดกรองผู้มีปัญหาสายตา และป้องกันโรคต่างๆ ที่เกี...

เมื่อระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 สำนักปลัดเทศบาลได้จัดอบรม "โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองบางบัวทอง" โดยมีนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บร...

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยนางสาวเด่นปากร บุญรอด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ได้ร่วมพบปะพูดคุยกั...

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม "โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองบางบัวทอง" พร้อมด้วยนายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล ...

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน...

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ประจำปี 2561 โดยมีนายพิริยะ นามปักษา นายแพทย์เภสัชกรรมไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง "การดูแลสุขภาพท่ามกลางกระแสโซเชียล" เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ...

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้นายวัฒณ์โณ โตแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็...

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยนางอาภา สุขเสมอ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และห...

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการมหกรรมออกกำลังกายเทิดพระเกียรติและต้านยาเสพติด โดยมีนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ...