ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการ "มหกรรมออกกำลังกายเทิดพระเกียรติและต้านภัยยาเสพติด" พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบาง...

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเเมืองบางบัวทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมกิจกรรมโครงการถนนสะอาด (Big Clea...

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอำเภอบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีวันรำลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ปี พ.ศ. 2561 ณ บริเวณมณฑลพิธีโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบางไผ่ พระอา...

วันที่ 30 มีนาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่6 ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบา...

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทอง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง และหัวหน้าส่วนราชก...

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับวัดละหาร จัดโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 โดยมีนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อ...

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแสดงความยินดีให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา สร้า...

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้เข้าร่วมการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561...

วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการวันชื่นบานงานเรียนรู้ ของนักเรียนระดับปฐมวัย 3 ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งยังมีสมาชิกสภ...

วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยวิสามัญ สมัยที...

วันที่ 26 มีนาคม 2561 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ปี 2561 หลักสูตร "การตัดผมชาย" เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านการตัดผมชาย ก่อให้เกิดรายได้ และแก้ปัญหาการว่างงานของประชาชน สร้...

วันที่ 23 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคมร่วมกับภาครัฐและธนาคารออมสินในการจัดงานส่งเสริมอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยที่มีอายุไม่เกิน 59 ปี โดยจะมีการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสร้างอาชีพที่ต่อยอดมาจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และผู...