ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 มีนาคม 2561 งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค ร่วมกับงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข ได้จัดโครงการรณรงค์คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือด โดยมีพนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทองให้บริการคัดกรองเบาหวาน วัดความดันโล...

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดให้มีการศึกษาดูงานที่ชุมชนหนองวัด จังหวัดขอนแก่น โดยชุมชนเป็นชุมชนที่มีการบริหารจัดการขยะ ด้วยตนเอง ถือว่าเป็นชุ...

วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้พบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่เดินทางมารับเงินส...

วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานเปิดงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อำเภอบางบัวทอง ...

วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเทศบา...

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E) ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม...

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 พ.ต.อ.ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีแห่องค์จำลอง ปึงเก่ากง-ม่า ตลาดบางบัวทอง พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอำเภอบางบัวทอง นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองน...

วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยและวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทองได...

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ...

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนางานสาธารณสุข โดยแกนนำสุขภาพปี 2561 เพื่อให้มีส่วนร่วมเฝ้าระวังสุขภาพ ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ ให้อสม.เป็นแกนนำในการดูแลและจัด...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมมูล จปฐ. 2561 ได้เข้าร่วมประชุมจปฐ. เพื่อรับฟังปัญหาการจัดเก็บและบันทึก โดยมีนายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย น.ส.เด่นปากร บุญรอด หัวหน้าฝ่...

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอำเภอบางบัวทองพร้อมด้วย นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองรักษาราชการแทนนายกเทศบาลเมืองบางบัวทอง และหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเวทีในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่...