ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ...

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3/2561 ในส่วนของงานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ณ ส...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกันไหว้ขอพรสิ่...

เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้รับแจ้งเหตุุเพลิงลุกไหม้โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ ภายในเขตเทศบาลฯ จึงพร้อมด้วย นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษารา...

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง เร...

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ.ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ...

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมเปิดงานโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่่งโครงการดังกล่...

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองบางบัวทอง ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพัน...

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ณ.โรงเรียนบางบัวทอง ซึ่งโครงการดังก...

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้พบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่เดินทางมารับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้...

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการให้คำปรึกษากฎหมาย เพื่อช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วประเทศ โดย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี ณ...

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมการปฐมนิเทศพนักงานข้าราชการ (ใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้ให้โอวาทแนวทางการปฏิ...