ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจระดับน้ำในคลองบางบัวทอง บริเวณประตูน้ำพระยาบรรลือ และประตูน้ำคลองบางบัวทอง เนื่องจากช่วงนี้เกิดฝนตกหนักหลายวันติดต่อกัน...

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้รับมอบอุปกรณ์และดอกไม้จันทร์ จากทางโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ซึ่งได้มอบไว้ให้ใช้ร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบ...

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 8.00 น. คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมร้องเพลงชาติและเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณบริเวณสนามหญ้าหน้าสำนัก...

วันที่ 27 กันยายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการจ่ายค่าป่วยการ อสม. ประจำเดือนสิงหาคม 2560 และร่วมรับฟังบรรยายรณรงค์ปลูกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ นำโดยนายประสงค์ สุนทรธรรมรั...

วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 เรื่อง พิจราณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย และอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมา...

วันที่ 26 กันยายน 2560 นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานเปิดโครงการวันชื่นบานงานเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงพัฒนาการของเด็กๆ...

วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มอบแว่นในโครงการแก้ไขความผิดปกติของผู้มีปัญหาด้านสายตาประจำปี 2560 โดยมี นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี...

วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายเบื้องต้นแก่เด็กและเยาวชนประชาชนประจำปี 2560 ...

วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบป...

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการการอบรมให้ความรู้หัวข้อการป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อโจรออนไลน์ และทราบกฎหมาย เพื่อไม่ให้เป็นผู้กระทำความผิดเสียเอง ณ ห้องประชุมชั้น 5 ส...

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมมอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Tasts) ประจำปี 2560 ในงานพิธีมอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Tasts) ประจำปี 2560 แก่ผู้ประ...

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วาระ ...