ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 มกราคม 2562 นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีวันครู ประจำปี 2562 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ โงเรีย...

วันที่ 16 มกราคม 2562 กองสาธารณสุขจัดการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆให้ทราบและมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ถึงสาเหตุและแนวทางป้องกันจากพยาบาลวิชาชีพสถานีอนา...

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้าร่วมการประชุมกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมเชิญวิทยากรมาพูด เรื่องบุคลิกภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ...

วันที่ 12 มกราคม 2562 นำโดย นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองมพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบา...

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดทำรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราช...

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับชมรมผู้สูงอายุเทศบา...

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองบางบัวทอง กองสวัสดิการสังคม ได้พบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่เดินทางมารับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาล...

เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองบางบัวทองได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 1/2562 นำโดยนายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และ พนักงานเทศบาล เข้...

วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนรา...

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.45 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน/เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนทั่วไป ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะ ตามกำหนดการตรวจเยี่ยมประชาชนตามพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี ...

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ร่วมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ตามโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทุกๆวันพุธ เวลา 15.30 น. - 16.30 น. เพื่อสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังประสิทธ...

วันที่ 19 ธันวาคม 2561สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้เข้าร่วมการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆให้ทราบ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 เรื่องการจัดงานเลี้ยงป...