ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดทำรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราช...

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับชมรมผู้สูงอายุเทศบา...

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองบางบัวทอง กองสวัสดิการสังคม ได้พบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่เดินทางมารับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาล...

เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองบางบัวทองได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 1/2562 นำโดยนายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และ พนักงานเทศบาล เข้...

วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนรา...

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.45 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน/เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนทั่วไป ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะ ตามกำหนดการตรวจเยี่ยมประชาชนตามพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี ...

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ร่วมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ตามโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทุกๆวันพุธ เวลา 15.30 น. - 16.30 น. เพื่อสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังประสิทธ...

วันที่ 19 ธันวาคม 2561สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้เข้าร่วมการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆให้ทราบ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 เรื่องการจัดงานเลี้ยงป...

เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ.2561 กองวิชาการและแผนงานได้จัดทำ โครงการทบทวนจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภ...

นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานในการจัดแถลงข่าวรณรงค์และเชิญชวนจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2562 จังหวัดนนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเกาะเกร็ด ชั้น 3 (อาคารเก่า) ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ใ...

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ได้พบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่เดินทางมารับเงินสงเครา...

เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เพื่อให้ประชาชน นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ใส่ใจในปัญหาเอดส์ ทั้งนี้มีกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์โดยนักเรียน...