ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ช่วงเช้า เวลา 07.00น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายธีรสุทธิ...

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 6.30 น. นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเ...

วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม 2562 เวลา 9.00น. นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอำเภอบางบัวทอง เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" อำเภอบางบัวทอง ประจำเดือนกรกฏาคม 2562 ซึ่งเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยม...

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวห...

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. มีการจัประชุมคณะกรรมการชุมชนครั้งที่ 6/2562 โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล และ หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง...

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 น มีการจัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา " หมู่บ้านศีล 5 " โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า ชุมชนหงส์ประยูร (ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง) โดยมี นายอดิเทพ กมลเวชช์ ปลัดจังหวัด...

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น.นายสุรพงษ์ นฤภัย ประธานสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาพร้อมนำเทียนพรรษาถวายวัด ณ วัดละหา...

วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562 นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมช...

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 9.00น. นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และปีที่6 ณ โรงเรียนนนประ...

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมให้ความรู้การบำบัดน้ำเสียครัวเรือนต้นแบบประจำงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลเมืองบางบัวทอง กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี 2562 หลักสูตร "การทำหมอนหลอดกาแฟเพื่อสุขภาพ" ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี 2562 หลักสูตร "การจัดสวนถาด" พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล...