ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ.2561 กองวิชาการและแผนงานได้จัดทำ โครงการทบทวนจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภ...

นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานในการจัดแถลงข่าวรณรงค์และเชิญชวนจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2562 จังหวัดนนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเกาะเกร็ด ชั้น 3 (อาคารเก่า) ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ใ...

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ได้พบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่เดินทางมารับเงินสงเครา...

เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เพื่อให้ประชาชน นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ใส่ใจในปัญหาเอดส์ ทั้งนี้มีกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์โดยนักเรียน...

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ตามแนวทางการดำเนินการจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพร...

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลเมืองบางบัวทอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ทั้งนี้จะจัดกิจกรรมดังกล่าวทุกวั...

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลเมืองบางบัวทอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ ณ โรงเรียนนันทนวรวิทย์...

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบล...

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบา...

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้เข้าร่วมการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ...

เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย เป็นประธานโครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมดังกล่าว โดยเทศบาลเมืองบางบัวทองได้จัดโค...

วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย เป็นประธาน และนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราช...