ข่าวกิจกรรม

วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ไดจัดประชุมสมาชิกชมรม ผู้สูงอายุประจำเดือนมกราคม 2562 โดยมีวิทยากร ได้มาให้ความรู้เรื่อง "การเตรียมผู้สูงอายุ ให้เข้าสู่วัยสูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแ...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้นายสุรพงษ์ นฤภัย ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3/2562 พร้อมด...

วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง เป็นประธาน พร้อมด้วยสมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการป...

วันที่ 16 มกราคม 2562 นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีวันครู ประจำปี 2562 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ โงเรีย...

วันที่ 16 มกราคม 2562 กองสาธารณสุขจัดการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆให้ทราบและมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ถึงสาเหตุและแนวทางป้องกันจากพยาบาลวิชาชีพสถานีอนา...

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้าร่วมการประชุมกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมเชิญวิทยากรมาพูด เรื่องบุคลิกภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ...

วันที่ 12 มกราคม 2562 นำโดย นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองมพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบา...

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดทำรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราช...

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับชมรมผู้สูงอายุเทศบา...

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองบางบัวทอง กองสวัสดิการสังคม ได้พบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่เดินทางมารับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาล...

เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองบางบัวทองได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 1/2562 นำโดยนายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และ พนักงานเทศบาล เข้...

วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนรา...