ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้เข้าร่วมการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ...

เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย เป็นประธานโครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมดังกล่าว โดยเทศบาลเมืองบางบัวทองได้จัดโค...

วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย เป็นประธาน และนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราช...

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้ นายวงศ์ ปิ่นแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมการประชุมกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจ...

วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏ...

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางบัวทองครั้งที่ 3/2561 วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น 2 เพื่อพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และพิจารณาติดตามและประ...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตามเร่งรัดดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนครั้งที่ 3 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมดังก...

วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วน...

วันที่่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันต้อนรับนักศึกษา จาก มหาวิทยลัย รังสิต ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน เกี่ยวกั...

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้พบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่เดินทางมารับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแ...

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประช...

วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561 นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงา...