ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดต่อตามฤดูกาล พร้อมด้วยท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศ...

วันที่ 18 กันยายน 2561 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ได้นำขวดพลาสติก เศษกระดาษ และสิ่งของที่ไม่ใช้ นำมาขายตามโครงการการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการพนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อสร้างความร่วมมือและความตระหนักในการลดปริมาณขยะ รัก...

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทองได้จัดระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 2561 โดยนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายก...

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมข้อมูลข่าวสารทางราชการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่า...

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระดับอำเภอ (ศปง.อพม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวห...

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการพนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ...

วันที่ 4 กันยายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้พบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่เดินทางมารับเงิน...

เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการรอบรมความรู้กฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน ประจำปี 2561 พร้อมด้วย หัว...

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติด ในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษ...

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิด กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ถนนหลักสะอาด บริเวณซอยวัดลาดปลาดุก (ถนนแยกทางหลวงหมายเลข 9 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนา...

เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2561เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้แก่พนักงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการคัดแยกข...

วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองบางบัวทองได้จัดระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่สาม พ.ศ. 2561 มีระเบียบวาระเรื่องญัตติขอขยายเวลาการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมา...