ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 2 ต้น ซึ่...

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทองได้จัดระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สาม ประจำปี 2561 โดยนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายก...

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการเแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้ นายวัฒณ์โณ โตแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีมอบป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่...

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้ นายวัฒณ์โณ โตแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 25...

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดต่อตามฤดูกาล พร้อมด้วยท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศ...

วันที่ 18 กันยายน 2561 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ได้นำขวดพลาสติก เศษกระดาษ และสิ่งของที่ไม่ใช้ นำมาขายตามโครงการการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการพนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อสร้างความร่วมมือและความตระหนักในการลดปริมาณขยะ รัก...

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทองได้จัดระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 2561 โดยนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายก...

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมข้อมูลข่าวสารทางราชการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่า...

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระดับอำเภอ (ศปง.อพม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวห...

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการพนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ...

วันที่ 4 กันยายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้พบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่เดินทางมารับเงิน...

เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการรอบรมความรู้กฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน ประจำปี 2561 พร้อมด้วย หัว...