ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมข้อมูลข่าวสารทางราชการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่า...

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระดับอำเภอ (ศปง.อพม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวห...

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการพนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ...

วันที่ 4 กันยายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้พบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่เดินทางมารับเงิน...

เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการรอบรมความรู้กฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน ประจำปี 2561 พร้อมด้วย หัว...

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติด ในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษ...

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิด กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ถนนหลักสะอาด บริเวณซอยวัดลาดปลาดุก (ถนนแยกทางหลวงหมายเลข 9 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนา...

เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2561เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้แก่พนักงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการคัดแยกข...

วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองบางบัวทองได้จัดระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่สาม พ.ศ. 2561 มีระเบียบวาระเรื่องญัตติขอขยายเวลาการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมา...

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 6/2561 โดยมีนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย เป็นประธาน และนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส...

วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานโครงการสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ แก่คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ...

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไ...