ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทอง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง และหัวหน้าส่วนราชก...

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับวัดละหาร จัดโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 โดยมีนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อ...

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแสดงความยินดีให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา สร้า...

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้เข้าร่วมการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561...

วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการวันชื่นบานงานเรียนรู้ ของนักเรียนระดับปฐมวัย 3 ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งยังมีสมาชิกสภ...

วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยวิสามัญ สมัยที...

วันที่ 26 มีนาคม 2561 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ปี 2561 หลักสูตร "การตัดผมชาย" เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านการตัดผมชาย ก่อให้เกิดรายได้ และแก้ปัญหาการว่างงานของประชาชน สร้...

วันที่ 23 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคมร่วมกับภาครัฐและธนาคารออมสินในการจัดงานส่งเสริมอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยที่มีอายุไม่เกิน 59 ปี โดยจะมีการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสร้างอาชีพที่ต่อยอดมาจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และผู...

เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมั...

วันที่ 18 มีนาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหว...

วันที่ 13 มีนาคม 2561 งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค ร่วมกับงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข ได้จัดโครงการรณรงค์คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือด โดยมีพนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทองให้บริการคัดกรองเบาหวาน วัดความดันโล...

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดให้มีการศึกษาดูงานที่ชุมชนหนองวัด จังหวัดขอนแก่น โดยชุมชนเป็นชุมชนที่มีการบริหารจัดการขยะ ด้วยตนเอง ถือว่าเป็นชุ...