ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 6/2561 โดยมีนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย เป็นประธาน และนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส...

วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานโครงการสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ แก่คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ...

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไ...

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอ...

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมงานในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมพีธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริ...

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนการ...

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเด...

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชน ได้ร่วมการประชุม...

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้นายวงษ์ ปิ่นแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมโครงการชุม...

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล และนายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้พบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ...

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางดำเนินงาน รวมถึงการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการพนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ตา...

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับนายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาล พร้อมคณะจากเท...