ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยนายพรอนั...

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ช่วยกันจัดเรียงต้นดาวเรือง เพื่อเตร...

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. อำเภอบางบัวทอง ร่วมกับ เทศบาลเมืองบางบัวทอง และสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางบัวทอง นำโดย นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบ...

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ไปตรวจดูเจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวถนนที่ชำรุดบริเวณซอยจันทร์ทองเอี่ยมเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวและในข...

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจระดับน้ำในคลองบางบัวทอง บริเวณประตูน้ำพระยาบรรลือ และประตูน้ำคลองบางบัวทอง เนื่องจากช่วงนี้เกิดฝนตกหนักหลายวันติดต่อกัน...

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้รับมอบอุปกรณ์และดอกไม้จันทร์ จากทางโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ซึ่งได้มอบไว้ให้ใช้ร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบ...

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 8.00 น. คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมร้องเพลงชาติและเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณบริเวณสนามหญ้าหน้าสำนัก...

วันที่ 27 กันยายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการจ่ายค่าป่วยการ อสม. ประจำเดือนสิงหาคม 2560 และร่วมรับฟังบรรยายรณรงค์ปลูกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ นำโดยนายประสงค์ สุนทรธรรมรั...

วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 เรื่อง พิจราณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย และอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมา...

วันที่ 26 กันยายน 2560 นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานเปิดโครงการวันชื่นบานงานเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงพัฒนาการของเด็กๆ...

วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มอบแว่นในโครงการแก้ไขความผิดปกติของผู้มีปัญหาด้านสายตาประจำปี 2560 โดยมี นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี...

วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายเบื้องต้นแก่เด็กและเยาวชนประชาชนประจำปี 2560 ...