ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติด ในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษ...

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิด กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ถนนหลักสะอาด บริเวณซอยวัดลาดปลาดุก (ถนนแยกทางหลวงหมายเลข 9 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนา...

เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2561เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้แก่พนักงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการคัดแยกข...

วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองบางบัวทองได้จัดระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่สาม พ.ศ. 2561 มีระเบียบวาระเรื่องญัตติขอขยายเวลาการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมา...

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 6/2561 โดยมีนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย เป็นประธาน และนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส...

วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานโครงการสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ แก่คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ...

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไ...

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอ...

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมงานในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมพีธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริ...

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนการ...

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเด...

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชน ได้ร่วมการประชุม...