ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 เมษายน 2560 เทศบางเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบา...

เมื่อระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2560 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการล้อมรัก ล้อมครอบครัว ล้อมรั้วต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2 โดยดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบให้ดร.วีระชัย ขันรุ่ง รองนายกเทศมนตรีเมือง...

วันที่ 31 มีนาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เนื่องในวันพระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร...

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ณ อาคารอเ...

วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงาน กีฬาเสริมสร้างความสุข ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทอง ณ...

วันที่ 29 มีนาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับวัดละหาร จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ปิดเทมอใต้ร่มธรรม" โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อม...

วันที่ 28 มีนาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดโครงการวันชื่นบานงานเรียนรู้ โดยมีพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบา...

เมื่อระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2560 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการล้อมรัก ล้อมครอบครัว ล้อมรั้วต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนท์สิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้...

วันที่ 26 มีนาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีปลงผมนาคสามเณร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัต...

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองบางบัวทอง หลักสูตร ระเบียบงานสารบรรณ ห...

วันที่ 22 มีนาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองโดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง ครั้งที่ 1/2560 โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเ...

วันที่ 16 มีนาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3/2560 โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธาน และนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนรา...