ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบป...

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการการอบรมให้ความรู้หัวข้อการป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อโจรออนไลน์ และทราบกฎหมาย เพื่อไม่ให้เป็นผู้กระทำความผิดเสียเอง ณ ห้องประชุมชั้น 5 ส...

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมมอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Tasts) ประจำปี 2560 ในงานพิธีมอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Tasts) ประจำปี 2560 แก่ผู้ประ...

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วาระ ...

เมื่อวันที่ 19 - 20 สิงหาคม และวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2560 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตและระบบการสื่อสาร จึงได้จ...

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ดร. อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้ นายประสงค์ สุนทรธรรมรัตรองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานปิดโครงการกีฬานักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองประจำปี 2560 ซึ่งมีนายพรอนันต์ ...

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง(วัดบางไผ่พระอรามหลวง) พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเท ศบาล หัวห...

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ...

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ (สิทธิคนพิการไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0) ...

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนธสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เดินทางไปยังสถานีประตูน้ำคลองบางบัวทองเพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำหลังจากประชาชนในพื้นที่มีความกังวลจากการได้รับชมคลิปวิดีโอ การระบายน้ำของประตูน้ำคลองบางบัวทองผ่...

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนสิงหาคม 2560 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศ...

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 งานส่งเสริมสุขภาพฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา ประจำปี 2560 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ได้ร่วมให้การต้...