ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แก่สมาชิกในชมรมผู้สูงอายุ โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนธสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา...

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ดร. อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการประธานตำบลและคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครส...

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวถนนที่ชำรุด ในชุมชนบ้านมั่งคง เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการสัญจรของประชาชน...

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณชุมชน ป.ผาสุขนิเวศน์ เพื่อเตรียมจัดโครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทส...

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลและขยายเครือข่ายมวลชน จัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี โดยมีหน่วยงานราชกา...

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนนทบุรีและชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอบางบัวทอง จัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ...

วันที่ 24 กรกฏาคม 2560 นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองเทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำ...

วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 / 2560 ณ ชุมชนเอื้ออาทรบางบัวทอง โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยคณะผู้บ...

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนนทบุรีและชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอบางบัวทอง จัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ...

วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกอง สวัสดิการสังคม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 6 / 2560 โดยดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้ดร.วีระชัย ขันรุ่ง รองนายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอ...

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทองโดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบางบัวทองครั้งที่ 1 / 2560 โดยมีดร.อาวุธ เจริญนน สิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในการเปิดกา...

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 ซึ่งนำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวบางบัว...