ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนการ...

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเด...

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชน ได้ร่วมการประชุม...

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้นายวงษ์ ปิ่นแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมโครงการชุม...

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล และนายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้พบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ...

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางดำเนินงาน รวมถึงการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการพนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ตา...

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับนายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาล พร้อมคณะจากเท...

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน ลงพื้นที่จัดทำการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับชุมชน) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น...

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการ "มหกรรมออกกำลังกายเทิดพระเกียรติและต้านภัยยาเสพติด" พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ...

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมขบวน...

วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" พัฒนาคลองอ้อมนนท์ และวัดโมลีจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน...

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. ประจำเดือนกรกฎาคม โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และวิธีป้องกัน ณ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5...