ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 จำนวน 16 ตำแหน่ง 48 อ...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างลงวันที่ 11 เมษายน 2562 ซึ่งเปิดรับสมัครระห...

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561

รายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลเมืองบางบัวทอง

รายงานผลตรวจสอบงบการเงินของเทศบาลเมืองบางบัวทอง

การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลเมืองบางบัวทอง

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการแสดงผลการปฏิบัติงาน

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 2561

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น