ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วม การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง ในวันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ โ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...

ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20 -26 กรกฎาคม 2561 วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 พิธีเปิดงานหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ ตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง (ถนนเทศบาล 3) วันที่ 20 – 25 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมห...

"ใต้ร่มมหาวชิรบารมี" เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมสดุดี ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และบริการประชาชน ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ชุมชนวัดละหาร บริเวณโรงเรียนวัดละหาร ตั้งแต่เวลา 14.00 -20.00 น....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561...

ขอเชิญผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคเกี่ยวกับตา และปัญหาทางด้านสายตา ในวันที่ 2 และวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารใหม่ สำนักเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560...

ขอเชิญร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิก โปรแกรม Adobe Illustrator cc" ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2561 สนใจสมัครอบรมได้ที่ กองวิชาการและแผนงาน โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-571-7673-6 ต่อ 2301 (ไม่เสีย...

ประกาศเทศบาลเมืองบัวทอง เรื่อง ให้รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...

งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญประชาชนร่วมรณรงค์ลดการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อลดปริมาณขยะ และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวอล้อม...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมงานเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2561 ณ วัดละหาร เพื่อเป็นการเผยแผ่ ยกย่อง เชิดชู รำลึกถึงพระพุทธคุณ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาเ...

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน จากคลองบ้านดอน ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบรี...