ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 จำนวน 21 ตำแหน่ง 47 อัตรา โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 14 กันยายน 2561 ดังต่อไปนี้...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ซึ่งเปิดรับสมัคร...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 โดยกำหนดวัน เ...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้าง...

**ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง** เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้รับแจ้งจากการประปานคร ว่าจะดำเนินการตัดบรรจบท่อประปา บริเวณถนนบางกรวย - ไทรน้อยและถนนเทศบาล 8 ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 22.00 น ถึงวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2...

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วม การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง ในวันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ โ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...

ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20 -26 กรกฎาคม 2561 วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 พิธีเปิดงานหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ ตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง (ถนนเทศบาล 3) วันที่ 20 – 25 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมห...

"ใต้ร่มมหาวชิรบารมี" เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมสดุดี ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และบริการประชาชน ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ชุมชนวัดละหาร บริเวณโรงเรียนวัดละหาร ตั้งแต่เวลา 14.00 -20.00 น....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561...

ขอเชิญผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคเกี่ยวกับตา และปัญหาทางด้านสายตา ในวันที่ 2 และวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารใหม่ สำนักเทศบาลเมืองบางบัวทอง...