ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ เอสพลานาค งามวงศ์วาน - แคราย ขอเชิญสมัครงานนัดแรงงานจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2560 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 เอสพลานาด งามวงศ์วาน - แคราย ถนนรัตนาธ...

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มติของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามมัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2559...

*** ข่าวประชาสัมพันธ์ *** เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 เวล...

*** ประชาสัมพันธ์ *** ศูนย์บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ร่วมกับ อำเภอบางบัวทอง ขอเชิญร่วม "บริจาคโลหิต" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง (โรงเรียนจีน) โ...

*** ข่าวประชาสัมพันธ์ *** ชมรมออกกำลังกายเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมกับ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวบางบัวทอง ร่วมแปรอักษรถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 255...

มาตารฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง

เอกสารคู่มือ

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมิน มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์เท...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง การกำหนดประโยชน์ตอบแทนการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบางบัวทอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ให้คณะกรรมการจัดห...

ขอเชิญบริจาคเสื้อผ้าสีดำหรือเสื้อผ้าสีต่างๆ เพื่อนำมาย้อมดำแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย...

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ

แผนการปฏิบัติงาน พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง...