ข่าวประชาสัมพันธ์

*** ประชาสัมพันธ์ *** ศูนย์บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ร่วมกับ อำเภอบางบัวทอง ขอเชิญร่วม "บริจาคโลหิต" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง (โรงเรียนจีน) โ...

*** ข่าวประชาสัมพันธ์ *** ชมรมออกกำลังกายเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมกับ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวบางบัวทอง ร่วมแปรอักษรถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 255...

มาตารฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง

เอกสารคู่มือ

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมิน มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์เท...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง การกำหนดประโยชน์ตอบแทนการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบางบัวทอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ให้คณะกรรมการจัดห...

ขอเชิญบริจาคเสื้อผ้าสีดำหรือเสื้อผ้าสีต่างๆ เพื่อนำมาย้อมดำแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย...

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ

แผนการปฏิบัติงาน พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

// การขอต่ออายุใบอนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประจำปี 2560 // ผู้จำหน่ายและผู้ผู้ช่วยจำหน่ายต้องเตรียมเอกสาร / หลักฐานให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบั...

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ประชาชนได้ร่วมกันไว้ทุกข์ทั่วประเทศ เป็นเหตุให้เสื้อดำมีราคาที่สูงขึ้นและมีปริมาณไม่มีพอกับความต้องการของประชาชนและมีปัจจัยหลายอย่าง อาจทำให้บางคน ไม่สามารถหาชุดเสื้อผ้าสีดำล้วนหรือสีขาวล้วนได้ เพื่อบรรเท...

ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุ ครบ 60 ปีบริบรูณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบรูณ์แล้วมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบี...