ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง การกำหนดประโยชน์ตอบแทนการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าเช่าขั้นต่ำมาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรในการประะเมินค่ารายปี เพื่อใช้จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ประจำปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2561)...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง หลักเกณฑ์กำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร เพื่อใช้คำนวนค่ารายปีในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559)...

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 (อาคารหลังใหม่)...

ขอเชิญร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฏาคม 2560 ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

ด้วยเทศบาลเมืองบางบัวทอง จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 ) เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเ...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศปฏิบัติราชการแทน...

ความพึงพอใจของผู้้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี...

แผนการดำเนินงาน

ความพึงพอใจต่อการบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประชาชน

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง การกำฟนดโครงสร้างส่วราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลเมืองบางบัวทอง...