ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองบางบัวทองขอประชาสัมพันธ์เรื่องหลักเกณฑ์การเช่าอัตราใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ปีงบประมาณ 2560 ให้ผู้ประกอบการค้าตลาดสด ส้วมสาธารณะ และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 - ...

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 เพื่อแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนและช่วงเวลาที่ต้องจัดหาพัสดุ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 และได้ปร...

ด้วยการไฟฟ้านครหลวงเขตบางบัวทอง จะดำเนินการดับไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงสายไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าลดปัญหาไฟฟ้าดับ และแก้ไขปัญหาเสาไฟฟ้าเอียง บริเวณถนนบางกรวย – ไทรน้อย สะพานข้ามคลองพระพิมลราชาฝั่งตรงข้ามตลาดบางบัวทอง ในวันอาทิ...

วันที่ 4 ตุลาคม 2559 กองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ บริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง หากพี่น้องประชาชนชาวบางบัวทองประสบเหตุเกี่ยวกับอุทกภัยหรือพบว่าเครื่องสูบน้ำมีปัญหาหรือชำรุด ...

**จดหมายข่าวเทศบาลเมืองบางบัวทอง ** จากการที่มีมรสุมและพายุดีเปรสชั่น ทำให้ฝนตกหนักในบางพื้นที่ หลายจังหวัดเกิดน้ำท่วมทำให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในอำเภอบางบัวทองเกิดความวิตกกังวลว่า บางบัวทองน้ำจะท่วมหรือไม่ เทศบาลมีแนวทางการป้องก...

ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จะมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 ในเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมเข้ารับ...

ในวันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จะมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 ในเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมเข้ารับฟั...

ในวันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จะมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ในเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมเข้ารับฟัง...

ในวันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จะมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ในเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมเข้ารับฟังกา...

ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 ตามที่การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเห็นชอบให้กำหนดสมัย...

ในวันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จะมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ในเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมเข้ารับฟั...

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จากการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร ตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ คน บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียนประจำส...