ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารคู่มือ

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมิน มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์เท...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง การกำหนดประโยชน์ตอบแทนการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบางบัวทอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ให้คณะกรรมการจัดห...

ขอเชิญบริจาคเสื้อผ้าสีดำหรือเสื้อผ้าสีต่างๆ เพื่อนำมาย้อมดำแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย...

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ

แผนการปฏิบัติงาน พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

// การขอต่ออายุใบอนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประจำปี 2560 // ผู้จำหน่ายและผู้ผู้ช่วยจำหน่ายต้องเตรียมเอกสาร / หลักฐานให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบั...

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ประชาชนได้ร่วมกันไว้ทุกข์ทั่วประเทศ เป็นเหตุให้เสื้อดำมีราคาที่สูงขึ้นและมีปริมาณไม่มีพอกับความต้องการของประชาชนและมีปัจจัยหลายอย่าง อาจทำให้บางคน ไม่สามารถหาชุดเสื้อผ้าสีดำล้วนหรือสีขาวล้วนได้ เพื่อบรรเท...

ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุ ครบ 60 ปีบริบรูณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบรูณ์แล้วมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบี...

เทศบาลเมืองบางบัวทองขอประชาสัมพันธ์เรื่องหลักเกณฑ์การเช่าอัตราใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ปีงบประมาณ 2560 ให้ผู้ประกอบการค้าตลาดสด ส้วมสาธารณะ และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 - ...

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 เพื่อแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนและช่วงเวลาที่ต้องจัดหาพัสดุ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 และได้ปร...

ด้วยการไฟฟ้านครหลวงเขตบางบัวทอง จะดำเนินการดับไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงสายไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าลดปัญหาไฟฟ้าดับ และแก้ไขปัญหาเสาไฟฟ้าเอียง บริเวณถนนบางกรวย – ไทรน้อย สะพานข้ามคลองพระพิมลราชาฝั่งตรงข้ามตลาดบางบัวทอง ในวันอาทิ...