ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีปัญหาทางสายตา เข้ารับการตรวจสายตาประกอบแว่นโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 2- 3 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมือ...

วัดละหาร ในนามหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลโสนลอย ( อ.ป.ต.) ได้จัดให้มีการปาฐกถาธรรม ทุกวันพระภายในพรรษา ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 17 ตุลาคม 2559 เวลา 19.00 - 20.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดละหาร ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี...

ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ตามที่การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 มีมติเ...

ขอเชิญบุคลากร ผู้นำชุมขน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมสัมมนา "โครงการสัมมนา ผู้นำชุมชนยุคใหม่ก้าวไปกับ AEC ประจำปี 2559" ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้อง 5209 ชั้น 2 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช...

ในวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ขอเชิญพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติแสดงความเห็นของประชาชนด้วยการลงคะแนนออกเสียงเพื่อตัดสินว่าจะให้ความ เห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ในเรื่องที่มีคว...

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญร่วมงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2559 "สืบสานวิถีไทย วิถีชาวพุทธ" ในวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2559 ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง เวลา 06.00-19.00 น. และวันที่ 15 กรกฎาคม ร่วมพิธีแห...

เทศบาลเมืองบางบัวทอง จะให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้กับกลุ่ม 4 กลุ่มเสี่ยง * ผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ** เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี *** หญิงมีครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป **** ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ตั้งแ...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง จะมีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง...

เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญประชาชนไทยใส่เสื้อเหลือง เพื่อเทิดพระเกียรติฯ และแสดงความจงรักภักดี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙...

ด้วยเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน รายละเอียดตามประกาศสภาเทศบาล ตามเอกสารที่แนบมานี้...

จังหวัดนนทบุรีโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีร่วมกับ บริษัท เซนทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต บางใหญ่) ขอเชิญผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไปร่วมงานนัดพบแรงงาน ประชารัฐร่วมใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ ระหว่างวันท...