ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560...

ขอเชิญร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิก โปรแกรม Adobe Illustrator cc" ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2561 สนใจสมัครอบรมได้ที่ กองวิชาการและแผนงาน โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-571-7673-6 ต่อ 2301 (ไม่เสีย...

ประกาศเทศบาลเมืองบัวทอง เรื่อง ให้รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...

งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญประชาชนร่วมรณรงค์ลดการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อลดปริมาณขยะ และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวอล้อม...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมงานเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2561 ณ วัดละหาร เพื่อเป็นการเผยแผ่ ยกย่อง เชิดชู รำลึกถึงพระพุทธคุณ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาเ...

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน จากคลองบ้านดอน ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบรี...

ดอกบัวพุทธชาด เป็นผลิตภัณฑ์ประดับตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา หรือจะนําเป็นของขวัญของฝากในเทศกาลต่างๆ สามารถสร้าง งานสร้างรายให้กับแม่บ้านที่ต้องการรายได้พิเศษหรือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผู้ที่ริเริ่ม คือ คุณพ.ต.หญิง ศมนันทน์ ลา...

ขนมเปียะ, ขนมปังกรอบ, ข้าวตังหน้าตั้งเมี่ยงลาว,ขนมถ้วยฟู, ข้าวเกรียบปลา เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของนายชุมพล อ่อนประไพ ที่อยู่ 189/41 ม.1 ซอย 1/2 ถ. บางกรวย-ไทยน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ชุมชนหงส์ประยูร มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่...

เด่น ซาลาเปา เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในด้านรสชาติที่แปลกใหม่ด้วยการทําเนื้อแป้งของซาลาเปาที่ผสมผลไม้ต่างๆ เช่น แก้วมังกรแดง, ฟักทอง,ใบเตย, มาทําเป็นแป้งเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค คุณภัททิรา นามวงษา ท...

เสื้อผ้า เบาะนอน และอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง ผลิตสินค้าเกี่ยวกับเบาะนอนของสัตว์เลี้ยง มีให้เลือกหลายขนาด และรูปลักษณ์ที่น่ารักเหมาะสําหรับการใช้ งาน ใช้วัสดุที่นิ่ม ไม่เกิดไรฝุ่น ส่งผลให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพการนอนที่สบาย สามารถอดซักได้ ...

ประกาศ เทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระ...

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้กำหนดจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง ในวันอาทิตย์ ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคม...