ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 เพื่อให้ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยส่งรายละเอียดตามแบบเสนอผลงานโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 ไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 ...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562...

ข่าวประชาสัมพันธ์!!! การรับลงทะเบียน ปีงบประมาณ 2562 รับลงทะเบียนต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยจะดำเนินการรับลงทะเบียนดังนี้ เด็กที่เกิดในช่วงปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60) เด็กที่เกิดในช่...

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร เรื่องรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับเจตน...

ข่าวประชาสัมพันธ์!! รับสมัครโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “การทำหมอนหลอดกาแฟเพื่อสุขภาพ” วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง สนใจสมัคร...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี ได้รับการจัดสรรหมายเลขโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก หมายเลข 1444 ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง...

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มติของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2561 ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสา...

กระทรวงพาณิชย์ว่าได้ออกกฎกระทรวง ให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันได้ โดยกำหนดให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน...

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI THAI) "กระท้อนห่อบางกร่าง" สามารถยื่นใบขออนุญาต ได้ตั้งแต่มกราคม - 31 มีนาคม 2562 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ...

ขอเชิญร่วมบริจาคอะลูมิเนียม และกล่องยูเอชที เพื่อรับบริจาคอะลูมิเนียม รวบรวม ส่งมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดทำอุปกรณ์ขาเทียม ได้แก่ เบ้า แกน หน้าแข้ง เท้าเทียมและไม้เท้า เพื่อช่วยเหลือผ฿...

ขอเชิญชวนร่วมดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Nonthaburi Traffic เพื่อติดตามรับชมและรับฟังข่าวจากศูนย์ข่าวจราจรนนทบุรี เพื่อคนเดินทางได้ที่ เพจ Facebook "นนทบุรีทูเดย์" ...