ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

*ข่าวประชาสัมพันธ์* งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือประชาชนทุกครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะ โดยมีสีเฉพาะ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ !! ประชาชนท่านใดสนใจนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนสามารถนำสัตว์เลี้ยงของท่านมาได้ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง (วันเวลาราชการ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงเจ้าของสัตว์เลี้ยงนำบัตรประชาชนมายื่นเพื่อล...

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร เพื่อเข้าฝึกอบรมความรู้ด้านศิลปาชีพ จำนวน 31 แผนก รุ่นที่ 88 ระหว่างเดือนเมษายน-เดือนกันยายน 2561 ระยะเวลารวมทั้งหมด 6 เดือน ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จั...

ข่าวประชาสัมพันธ์ !!! ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ตั้งแต่ 08.30 เป็นต้นไป พร้อมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชน สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติม...

ขอเชิญประชาชน!! ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองหรือผู้สนใจตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือด พร้อมรับฟังคำแนะนำการดูแลตนเองจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข...

การปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของระดับชั้นปีที่ 1-6 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา...

ขอเชิญเยาวชน(ชาย)อายุ 10-15 ปี ร่วมบรรพชาเป็นสามเณร ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม-7เมษายน 2561 ณ วัดละหาร โดยเปิดรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม เวลา 14.00 น. โปรดเตรียมสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประจำตัวผู้สมัคร และต้องเกิด พ.ศ. 2546...

ขอเชิญบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีนโยบายในการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต *ตามวันเวลาดังกล่าว...

โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำการศึกษา 2561 โดยมีกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องรับรอง โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิท...

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "กบข.ฝึกอบรมอาชืพ กรุงเทพฯ" เพื่อช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย ให้สมาชิกมีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 16-18 มีนาคม 2561 ณ.โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 9.00 น...

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ผู้สนใจสามารถดาวน์โห...