ข่าวประชาสัมพันธ์

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง ประชาสัมพัธ์การจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ด้วยขณะนี้เป็นช่วงระยะเวลาแห่งการชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอประชาสัมพันธ์ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีต่างๆ ดังนี้...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง การปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยงและวันหยุดราชการ (วันเสาร์) ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบาย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ดำเนินโครงการขยายเวลาการให้บริการประชาชน เพื่อใ...

รายงานผลการดำเนินสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคูคลอง ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 จำนวน 21 ตำแหน่ง 47 อัตรา โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 14 กันยายน 2561 ดังต่อไปนี้...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ซึ่งเปิดรับสมัคร...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 โดยกำหนดวัน เ...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้าง...

ความพึงพอใจของผู้้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ...

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วม การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง ในวันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ โ...