ข่าวประชาสัมพันธ์

ขนมเปียะ, ขนมปังกรอบ, ข้าวตังหน้าตั้งเมี่ยงลาว,ขนมถ้วยฟู, ข้าวเกรียบปลา เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของนายชุมพล อ่อนประไพ ที่อยู่ 189/41 ม.1 ซอย 1/2 ถ. บางกรวย-ไทยน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ชุมชนหงส์ประยูร มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่...

เด่น ซาลาเปา เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในด้านรสชาติที่แปลกใหม่ด้วยการทําเนื้อแป้งของซาลาเปาที่ผสมผลไม้ต่างๆ เช่น แก้วมังกรแดง, ฟักทอง,ใบเตย, มาทําเป็นแป้งเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค คุณภัททิรา นามวงษา ท...

เสื้อผ้า เบาะนอน และอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง ผลิตสินค้าเกี่ยวกับเบาะนอนของสัตว์เลี้ยง มีให้เลือกหลายขนาด และรูปลักษณ์ที่น่ารักเหมาะสําหรับการใช้ งาน ใช้วัสดุที่นิ่ม ไม่เกิดไรฝุ่น ส่งผลให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพการนอนที่สบาย สามารถอดซักได้ ...

ประกาศ เทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระ...

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้กำหนดจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง ในวันอาทิตย์ ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคม...

รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

*ข่าวประชาสัมพันธ์* งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือประชาชนทุกครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะ โดยมีสีเฉพาะ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ !! ประชาชนท่านใดสนใจนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนสามารถนำสัตว์เลี้ยงของท่านมาได้ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง (วันเวลาราชการ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงเจ้าของสัตว์เลี้ยงนำบัตรประชาชนมายื่นเพื่อล...

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร เพื่อเข้าฝึกอบรมความรู้ด้านศิลปาชีพ จำนวน 31 แผนก รุ่นที่ 88 ระหว่างเดือนเมษายน-เดือนกันยายน 2561 ระยะเวลารวมทั้งหมด 6 เดือน ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จั...

ข่าวประชาสัมพันธ์ !!! ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ตั้งแต่ 08.30 เป็นต้นไป พร้อมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชน สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติม...

ขอเชิญประชาชน!! ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองหรือผู้สนใจตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือด พร้อมรับฟังคำแนะนำการดูแลตนเองจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข...

การปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของระดับชั้นปีที่ 1-6 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา...