ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฏาคม 2560 ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

ด้วยเทศบาลเมืองบางบัวทอง จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 ) เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเ...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศปฏิบัติราชการแทน...

ความพึงพอใจของผู้้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี...

แผนการดำเนินงาน

ความพึงพอใจต่อการบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประชาชน

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง การกำฟนดโครงสร้างส่วราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลเมืองบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6) (ระบบแท่ง)...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560...

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญคณะกรรมการชุมชนและประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมเข้าประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อ...

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมกับวัดละหารขอเชิญร่วมงานเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5 - 12 พฤษภาคม 2560...