ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 ตามที่การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเห็นชอบให้กำหนดสมัย...

ในวันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จะมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ในเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมเข้ารับฟั...

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จากการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร ตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ คน บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียนประจำส...

ในวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จะมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ในเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมเข้ารับฟั...

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การจัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่องกำหนดจำนวนที่จอดรถยนต์ของอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ลักษณะและขนาดที่จอดรถยนต์และทางเข้าออกของรถยนต์...

ขอเชิญผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีปัญหาทางสายตา เข้ารับการตรวจสายตาประกอบแว่นโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตา ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 2- 3 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมือ...

วัดละหาร ในนามหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลโสนลอย ( อ.ป.ต.) ได้จัดให้มีการปาฐกถาธรรม ทุกวันพระภายในพรรษา ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 17 ตุลาคม 2559 เวลา 19.00 - 20.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดละหาร ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี...

ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ตามที่การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 มีมติเ...

ขอเชิญบุคลากร ผู้นำชุมขน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมสัมมนา "โครงการสัมมนา ผู้นำชุมชนยุคใหม่ก้าวไปกับ AEC ประจำปี 2559" ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้อง 5209 ชั้น 2 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช...

ในวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ขอเชิญพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติแสดงความเห็นของประชาชนด้วยการลงคะแนนออกเสียงเพื่อตัดสินว่าจะให้ความ เห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ในเรื่องที่มีคว...

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญร่วมงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2559 "สืบสานวิถีไทย วิถีชาวพุทธ" ในวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2559 ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง เวลา 06.00-19.00 น. และวันที่ 15 กรกฎาคม ร่วมพิธีแห...

เทศบาลเมืองบางบัวทอง จะให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้กับกลุ่ม 4 กลุ่มเสี่ยง * ผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ** เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี *** หญิงมีครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป **** ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ตั้งแ...