กองวิชาการและแผนงาน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการแผนงาน การวิเคราะห์นโยบาย งานแผนงาน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเ?สบาลและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดและแต่กรณี งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กองวิชาการและแผนงาน  แบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้

 

        1.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่กำกับ  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบดูแลรับผิดชอบงานบริหารงานทั่วไป

 

                1.1  งานบริหารงานทั่วไป  หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการ  งานด้านการเงิน  งบประมาณ  งานด้านพัสดุ  งานด้านอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหา  ควบคุมตรวจสอบการจัดงานต่างๆ  ร่างโต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง  ติดตามแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บเอกสารและเอกสารสำคัญของทางราชการ  การดำเนินงานด้านพัสดุ  กำหนดนโยบายแผนงานของส่วนราชการ  ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                1.2  งานนิติการ  หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกฎหมายหลายอย่าง  พิจารณา  ตีความ  และวินิจฉัยปัญหากฎหมาย  เทศบัญญัติ  นิติกรรม  สัญญาต่างๆของเทศบาล  ตอบข้อหารือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ศึกษาพิจารณาให้ความเห็นทั้งในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงในการร่างเทศบัญญัติ  ร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับ  ทำนิติกรรม  การสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์  การดำเนินการทางคดี  พิจารณาตอบข้อหารือปัญหากฎหมายและการปฏิบัติทางกฎหมาย  ติดตามและประสานงานการดำเนินคดี  ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2.  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  มีหน้าที่กำกับ  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบดูแลรับผิดชอบงานแผนงาน  และงานงบประมาณ

 

                2.1  งานแผนงาน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ประสานงาน  ประมวลแผน  พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย  จัดทำแผนหรือโครงการ  ติดตามประมวลผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบาย  แผนงาน  และโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  แผนงานของ  ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                2.2  งานงบประมาณ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณ  ศึกษาควบคุม  ตรวจสอบ  การวิเคราะห์ปัญหาการเงินและการคลังของเทศบาลและพิจารณาวางหลักเกณฑ์  ปรับปรุงวิธีการคลังของเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และฐานะการเงินของเทศบาล  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ควบคุมการรับการจ่าย  การกู้และการยืมเงินสะสมของเทศบาล  ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการตัดเงินปี  การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีและการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ  ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดเทศบาล  ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่กำกับ  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบดูแลรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์  และงานบริการข้อมูลสารสนเทศ

 

        3.1  งานประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หลายอย่าง  เช่น  สำรวจ  รวบรวม  รับฟังความคิดเห็นของประชาชน  จัดปาฐกถา  อภิปราย  สัมมนาจัดนิทรรศการ  เผยแพร่ผลงาน  และนโยบายของเทศบาล  บริการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของทิ้งถิ่นและของชาติ  และให้ข่าวสารความรู้ด้านต่างๆ  ควบคุมรับผิดชอบและดำเนินการออกเสียงตามสายเพื่อเผยแพร่ดังกล่าว  ติดต่อต้อนรับชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ  ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

        3.2  งานบริการข้อมูลสารสนเทศ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรประมวลผล  การเขียนคำสั่งให้เครื่องประมวลผลทำงาน  การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องประมวลผล  ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการทางด้านการประมวลผลของหน่วยงายต่างๆ  เพื่อเลือกระบบและวางแผนการใช้เครื่องประมวลผล  ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย