หน่วยงานตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน    มีหน้าที่ความรับผิดชอบการตรวจสอบความถึกต้องของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ  ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไปปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม  โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ  รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สิน  การบริหารงานด้านต่างๆของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ  ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน  และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท  ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง  แก้ไข  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและประหยัด  เสนอแนะเพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงิน  หรือทรัพย์สินต่างๆของเทศบาล  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ/หรือระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่งที่ราชการกำหนดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย  ติดตามผลการตรวจสอบ  เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารท้องถิ่น  และปลัดเทศบาลเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจสอบ  เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารท้องถิ่น  และปลัดเทศบาลเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ  สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย