กองสาธารณสุขและวิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน งานแผนงานสาธารณสุข งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานเผยแพร่และฝึกอบรม งานเกี่ยวกับการให้บริการด้าน สาธารณสุข งานสัตวแพทย์ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย การควบคุมและฟื้นฟูสุขภาพ การบริการและรักษาพยาบาล งานทันตสาธารณสุข งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ มอบหมาย

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้

 

        1.  ฝ่ายบริหารงานสาธารณะสุข  มีหน้าที่กำกับ  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  งานวางแผนงานสาธารณะสุข  และงานรักษาความสะอาด

 

                1.1  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลและอนามัยหลายอย่าง  ส่งเสริมและพัฒนาการสุขาภิบาล  การอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะสิ่งแวดล้อมทั่วๆไป   อันมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  การส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุมโรค  เช่นการตรวจชันสูตรโรค  การตรวจบำบัดและรักษาผู้ป่วยโรคทางเดินอาหาร  การส่งเสริมภาวะโภชนาการ  การทำลายแหล่งแพร่เชื้อโรค  กำจัดแมลงนำโรค  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                1.2  งานวางแผนงานสาธารณะสุข  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผนงานสาธารณสุข  เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชน  ศึกษา  วิเคราะห์  เสนอแนะเกี่ยวกับการสาธารณะสุข  การกำหนดมาตรฐานการสาธารณสุขและสุขาภิบาล  เช่น  การจัดการขยะมูลฝอย  อุจจาระ  การจัดการน้ำเสีย  การควบคุมพาหะนำโรค  การจัดหาน้ำดื่ม  น้ำใช้  การสุขาภิบาลอาหาร  สุขาภิบาลอาคารสถานที่  การสุขาภิบาลทั่วไปและเหตุรำคาญอื่นๆ  การวางแผนการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมทางสาธารณสุขและสุขาภิบาล  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัยเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อปรับปรุงมาตรฐานทางการสาธารณสุข  ควบคุมการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน  ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                1.3  งานรักษาความสะอาด    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลด้านความสะอาดอันเป็นผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน    เช่น  การจัดการขยะมูลฝอย  การขนถ่ายขยะมูลฝอย  อุจจาระ  การจัดการน้ำเสีย  การดูดลอกท่อระบายน้ำ  การกำจัดวัชพืชบนทางเท้า  ทางระบายน้ำและคูคลองต่างๆ  ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

        2.  ฝ่ายบริการสาธารณะสุข  มีหน้าที่กำกับ  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบดูแลรับผิดชอบงานเผยแพร่และฝึกอบรม  งานสัตวแพทย์  งานศูนย์บริการสาธารณสุขและงานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค

 

                2.1  งานเผยแพร่และฝึกอบรม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลและอนามัยหลายอย่าง  ส่งเสริมและพัฒนาการสุขาภิบาล  การอนามัยที่เกี่ยวกับการเผยแพร่  ฝึกอบรม  เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐานและการส่งเสริมสุขภาพ  จัดสัมมนาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรด้านการสาธารณสุข  จัดนิทรรศการและบริการเผยแพร่ให้ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการด้านสาธารณสุขต่างๆ  แก่ประชาชนเพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการสาธรณสุขชุมชน  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  การประเมินผลงานต่างๆ  ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2.2  งานสัตวแพทย์  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสัตวแพทย์หลายอย่าง  เช่น  การตรวจและวินิจฉัยโรคสัตว์  การให้การรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย  การสำรวจแหล่งที่เกิดโรคระบาด  การศึกษา  วิเคราะห์  ชันสูตรโรคสัตว์  ซึ่งเกิดจากเชื้อประเภทต่างๆ  เช่น  ไวรัส  แบคทีเรียและปาราสิต  ศึกษาวิจัย  ค้นคว้าเพื่อป้องกันและกำจัดโรควางแผนและควบคุมการสำรวจโรคสัตว์และการทดลองให้ยากับโรคชนิดต่างๆ  ตรวจควบคุมการนำเข้า – ส่งออกนอกเขตควบคุมซึ่งสัตว์และซากสัตว์  ดูแลการกักสัตว์  ตรวจสุขภาพความสมบูรณ์ของสัตว์ที่คอกพัก  บรรทุกลำเลียงสัตว์  ออกสำรวจสัตว์และค้นหาโรค  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า  การตรวจควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์การให้คำแนะนำและตอบปัญหาแก่เจ้าของสัตว์เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดสัตว์และการรักษาพยาบาลสัตว์  ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2.3  งานศูนย์บริการสาธารณสุข  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหลายอย่าง  เช่น  การพยาบาลดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดทั้งทางร่างกายและจิตใจ  การฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย  การส่งเสริมให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย  การเฝ้าระวังผู้ป่วย  การประเมินสภาพและบันทึกรายงานอาการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  การตัดสินใจให้การพยาบาลผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินและรีบด่วน  การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนหรือมีอาการหนัก  การให้ยาและสารน้ำแก่ผู้ป่วย  จัดทำรายงานการให้การรักษาพยาบาล  งานทันตสาธารณสุข  การช่วยแพทย์ในการบำบัดรักษาเพื่อการวินิจฉัยและบำบัดรักษา  การใช้ยาระงับความรู้สึก  การจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์การรักษาพยาบาลให้พร้อมใช้  การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  เช่น  การวางแผน  การสอน  การแนะนำให้ผู้ป่วยที่มีอยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล  การผดุงครรภ์  การช่วยเหลือส่งเสริมสุขภาพมารดา  และทารก  การบริการวางแผนครอบครัว  การค้นคว้าปรับปรุงและกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2.4  งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน  การรักษาพยาบาลเบื้องต้น  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก  การสุขาภิบาล  การให้ภูมิคุ้มกันเพื่อควบคุมป้องกันโรคและงานทางระบาดวิทยา  เช่น  การสอบสวนภาวะเกิดโรคติดต่อ  การรวบรวมและวิเคราะห์สถิติข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดโรค  ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการระบาดของโรค  การนิเทศงานทางระบาดวิทยา  การสนับสนุนส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการบริหารงานและวิชาการสาธารณสุข  เช่น  การวางแผนปฏิบัติงาน  การกำหนดวิธีการดำเนินงาน    ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

        3.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่กำกับ  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริหารงานทั่วไป  และงานการเงินและบัญชี

 

                3.1  งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการ  งานด้านพัสดุ  งานด้านอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหา  ควบคุมตรวจสอบการจัดงานต่างๆ  ร่างโต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง  ติดตามแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บเอกสารและเอกสารสำคัญของทางราชการ  การดำเนินงานด้านพัสดุ  กำหนดนโยบายแผนงานของส่วนราชการ  ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                3.2  งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี  หลายอย่าง  เช่น  รับจ่ายเงิน  เก็บรักษาเงิน  และสิ่งแทนตัวเงิน  ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสำคัญ  หลักฐานและเอกสารทางการเงินและบัญชี  จัดทำและดำเนินการด้านงบประมาณ  ทำบัญชีและทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินทั่วไปและนอกงบประมาณ  ควบคุมการทำบุญชีบางประเภท  รายงานแสดงฐานะทางการเงิน  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ตรวจทานการตั้งฎีกาเบิกจ่าย  จัดสรรงบประมาณ  รายจ่ายตามยอดที่ได้รับอนุมัติแล้ว  ตรวจสอบงบเดือน  ทำรายงานการเงิน  โต้ตอบหนังสือเกี่ยวกับการเงินการบัญชี  การงบประมาณ  ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย