กองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนเงินบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล งานสถิติการคลัง งานพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กองคลัง  แบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้

 

1. ฝ่ายบริหารการคลัง  มีหน้าที่กำกับ  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน

 

พัสดุและทรัพย์สิน  งานการเงินและบัญชี   และงานสถิติการคลัง

 

1.1  ปฏิบัติงานพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุกลาง  เช่น 

 

ดำเนินการเรื่องการจัดซื้อ  การจัดหา  ว่าจ้าง  ตรวจรับ  เก็บรักษา  จัดทำทะเบียน  เบิกจ่ายพัสดุ  การจ้างซ่อมพัสดุครุภัณฑ์  ร่างสัญญาซื้อ  สัญญาจ้าง  หนังสือโต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง  รายงาน  สรุปความเห็นที่เกี่ยวกับงานพัสดุ  ทำรายงานตรวจสอบและเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวกับพัสดุ  เอกสารสิทธิในทรัพย์สินติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุ  เสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ  ให้คำปรึกษาแนะนำ  และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

       1.2  งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชีหลายอย่าง  เช่น  รับจ่ายเงิน  เก็บรักษาเงิน  และสิ่งแทนตัวเงิน  ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสำคัญ  เอกสารทางการเงินและบัญชี  จัดทำและดำเนินการด้านงบประมาณ  ทำบัญชีและทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินทั่วไปและนอกงบประมาณ  ควบคุมการทำบัญชีบางประเภท  รายงานแสดงฐานะการเงิน  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ตรวจทานการตั้งฎีกาเบิกจ่าย  จัดสรรเงินงบประมาณ  รายจ่ายตามยอดที่ได้รับอนุมัติแล้ว  ตรวจสอบงบเดือน  ทำรายงานการเงิน  โต้ตอบหนังสือเกี่ยวกับการเงินการบัญชี  การงบประมาณ  ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ปัญหาในการปฏิบัติในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

        1.3  งานสถิติการคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงานการคลัง  การตรวจจ่ายเงินตามฎีกาที่ตั้งเบิก  การตรวจจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย  การตรวจจ่ายเงินชำระหนี้เงินกูตามสัญญา  การตรวจสอบเกี่ยวกับการเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การรับเงินรายได้และการนำส่งเงิน  การส่งใช้เงินยืมทดรอง  การจัดทำบัญชีและรายงานเกี่ยวกับการคลัง  การเก็บรักษาทรัพย์สินอันมีค่าของเทศบาล  เป็นกรรมการรักษาเงิน  การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการเงินและการคลัง  พิจารณาวางหลักเกณฑ์  ปรับปรุงวิธีการคลังให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและฐานะการเงินของเทศบาล  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ควบคุมการรับการจ่าย  การกู้และการยืมเงินสะสม  ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการตัดเงินปี  การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีและการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ  ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดเทศบาล  การนำเงินส่งรายได้  ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ปัญหาในการปฏิบัติในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

        1.4  งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการ  งานด้านการเงิน  งบประมาณ  งานด้านพัสดุ  งานด้านอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหา  ควบคุมตรวจสอบการจัดงานต่างๆ  ร่างโต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง  ติดตามแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารและเอกสารสำคัญของส่วนราชการ  การดำเนินงานด้านพัสดุ  กำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการ  ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

2.  ฝ่ายพัฒนารายได้และแผนที่ภาษาและทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่กำกับ  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานพัฒนารายได้  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 

        2.1  งานพัฒนารายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมต่างๆ พิจารณาคำร้อง  หรือเรื่องราวอื่นๆ  ในการจัดเก็บภาษีอากร  และค่าธรรมเนียมต่างๆ  เช่นภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษาบำรุงท้องถิ่น  ภาษีป้าย  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการทำน้ำแข็ง  เพื่อการค้า  ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำการโฆษณาและใช้เครื่องขยายเสียง  ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล  ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร  ค่าธรรมเนียมรับรองสำเนาทะเบียนราษฎร  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ  ตามเทศบัญญัติ  ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ  ค่าอากรการฆ่าสัตว์  ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์  ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์  ค่าเช่าอาคารพาณิชย์  ค่าเช่าตลาดสด  ค่าเช่าแผงลอย  ค่าที่วางขายของในสวนสาธารณะ  ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์  ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์การเช่า  ฯลฯ  ตรวจสอบและประเมินภาษีตามอำนาจหน้าที่  ตรวจสอบการแยกแบบแสดงรายการเอกสาร  ควบคุมและตรวจสอบการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานตรวจสอบการลงบัญชีและทะเบียนควบคุมและเร่งรัดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษาอากร  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

        2.2  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษาอากร  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อื่น  ควบคุมการรักษาทรัพย์สิน  เก็บรักษาและนำเงินส่ง  งานอุทธรณ์  งานบัญชี  ภาษีคงค้าง  งานลงบัญชีและทะเบียน  งานการตรวจสอบและเร่งรัด  งานจัดทำรายงานภาษีอากรที่เก็บได้  พิจารณาคำร้องในการจัดเก็บภาษีอากร  เช่น  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษาป้าย  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  ควบคุมกิจการค้า  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการทำน้ำแข็ง  เพื่อการค้า  ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำการโฆษณาและใช้เครื่องขยายเสียง  ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล  ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร  ค่าธรรมเนียมรับรองสำเนาทะเบียนราษฎร  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ  ตามเทศบัญญัติ  ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ  ค่าอากรการฆ่าสัตว์  ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์  ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์  ค่าเช่าอาคารพาณิชย์  ค่าเช่าตลาดสด  ค่าเช่าแผงลอย  ค่าที่วางขายของในสวนสาธารณะ  ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลและเงินฝากธนาคาร  ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์  ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์การเช่า  เก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น  สอดส่องตรวจตราเร่งรัดการจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  และรายได้อื่นค้างชำระ  ควบคุมหรือดำเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน  ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

         2.3  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดลอกข้อมูลที่ดิน  ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่  การสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม  ตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน  จัดทำรายงานการทะเบียนทรัพย์สินและบริการข้อมูล  การจัดเก็บและบำรุงรักษาให้คำปรึกษาแผนที่ภาษี  ปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  แนะนำและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย