กองสวัสดิการสังคม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานสังคมสงเคราะห์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดการระเบียบชุมชนที่หนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นและงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กองสวัสดิการสังคม  แบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้

 

        1.  ฝ่ายพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่กำกับ  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน  และงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

 

                1.1  ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน    มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนหลายอย่าง  เช่น  สำรวจข้อมูลเบื้อต้นเพื่อจัดทำแผนงาน  ดำเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน  แสวงหาผู้นำท้องถิ่น  เพื่อช่วยเหลือผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน  ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ  ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน  ทำงานพัฒนาร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น  ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน  ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                1.2  งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหลายอย่าง  เช่น  การสำรวจและรวมกลุ่มอาชีพภายในชุมชน  เป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน  ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน  เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน  อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน  ติดตาม  ประเมินผลงานและจัดทำรายงานต่างๆ  ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                1.3  งานสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์หลายอย่าง  เช่น  วางแผนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์  วิจับและประเมินผลเกี่ยวกับงานด้านสังคมสงเคราะห์  ตลอดจนเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงงานสังคมสงเคราะห์  ศึกษาวิเคราะห์  วิจัยด้านสังคมสงเคราะห์  การวางแผนดำเนินการให้การสงเคราะห์  การแยกประเภทและการปฏิบัติต่อผู้รับการสงเคราะห์  ช่วยแนะนำและให้คำปรึกษาหารือในการดำเนินการสงเคราะห์ตามหลักวิชาการสังคมสงเคราะห์  ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนองค์การหรือมูลนิธิเพื่อการสังคมสงเคราะห์  ดำเนินการและแก้ไขปัญหาขัดข้องต่างๆ  ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยด้านสังคมสงเคราะห์และสันทนาการ  ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                1.4  งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการ  งานด้านพัสดุ  งานด้านอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหา  ควบคุมตรวจสอบการจัดงานต่างๆ  ร่างโต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง  ติดตามแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บเอกสารและเอกสารสำคัญของทางราชการ  การดำเนินงานด้านพัสดุ  กำหนดนโยบายแผนงานของส่วนราชการ  ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย