นโยบายในการบริหารงาน

คำแถลงนโยบาย
ของ
นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง
นายอาวุธ เจริญนนทสิทธิ์
แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554

ท่านประธานสภาที่เคารพ

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 แล้วนั้น
บัดนี้ กระผม นายอาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ขอกำหนดนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า “สะดวก สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจปัญหาน้ำท่วม และมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา” เพื่อที่จะแถลงต่อสภาในโอกาสนี้
ท่านประธานสภาที่เคารพ ในช่วง 6 ปี ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารโดยการนำของท่านอดีตนายกโกวิทย์ เจริญนนทสิทธิ์ ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ในเขตเทศบาล โดยเฉพาะถนนสายหลัก ให้เป็นถนนมาตรฐาน ส่งผลให้การคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น ปัญหาการจราจรลดลงอย่างมาก ผลจากการพัฒนา ทำให้เกิดการขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรร ประกอบกับการขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางซื่อ-บางใหญ่) ที่ผ่านเขตเทศบาลฯ ทำให้แนวโน้มของประชากรที่ต้องการที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลมีอัตราที่สูงขึ้น การขยายตัวของประชากรทำให้เทศบาลเมืองบางบัวทองจำเป็นต้อง ก่อสร้าง ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้


ท่านประธาน และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ปัญหาเร่งด่วนที่เป็นจุดอ่อน อย่างหนึ่งของเทศบาลฯ ก็คือปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลาก อย่างที่ทุกท่านทราบ เทศบาลเมืองบางบัวทอง มีแนวเขตที่ติดกับคลองเป็นระยะทางที่ยาว ทำให้ปัญหาน้ำท่วม เป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ อย่างต่อเนื่อง การแก้ไขปัญหา จึงจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ถือเป็นนโยบายหลักของผู้บริหาร

ท่าน ประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหารชุดก่อนได้ตั้งเป้าหมายให้เทศบาลเมืองบางบัวทอง เป็นเมืองน่าอยู่ นอกเหนือจากการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ประชาชนแล้ว ผู้บริหารยังมีนโยบายที่จะพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ให้เป็นบุคคลกรที่มีคุณภาพ เป็นคนดีของสังคม โดยการขยายสถานศึกษาและยกระดับการศึกษาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น อีกทั้งยังตั้งเป้าหมายให้เขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ซึ่งผมเองเห็นว่าเป็นแนวคิดที่ดีมาก สมควรสานต่อตามเจตนารมณ์ที่ผู้บริหารเดิมตั้งไว้

ในการบริหารเทศบาลภายใต้นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาฯ ในวันนี้ผู้บริหารจะดำรงไว้ ซึ่งหลักธรรมาภิบาล ระเบียบ ข้อกฎหมาย นโยบายแห่งรัฐ อำนาจหน้าที่ ตามขอบเขต ที่กำหนด เพื่อให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนโยบายดังต่อไปนี้

1. นโยบายด้านคุณภาพชีวิต

1.1 ด้านการศึกษา
เทศบาลเมืองบางบัวทอง จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบการศึกษา ของท้องถิ่น ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และทิศทางเดียวกัน โดยเป็นการยกระดับการศึกษา ให้มีความเท่าเทียมและมาตรฐานตามที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้งความเท่าเทียมของโอกาสเด็ก และเยาวชนจะต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนในท้องถิ่น มีคุณภาพและคุณธรรม อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมอันดีงาม มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาช่วยเสริมในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ด้วยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน การจัดห้องสมุดประชาชนที่มีมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมการ จัดการศึกษานอกระบบอย่างมีคุณภาพ

1.2 ด้านความมั่นคงของชีวิตและสังคม
ส่งเสริมให้ความสำคัญโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งการส่งเสริมอาชีพให้แก่บุคคลทุกระดับความสนใจ ให้เป็นอาชีพหลักในการเสริมรายได้และการดำรงอยู่โดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จัดให้มีการดูแลด้านสุขภาพประชาชนในเชิงรุก ลดการบำบัดรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ และหันมาให้ความสนใจด้านธรรมชาติบำบัด สร้างสภาพแวดล้อมของเมือง ให้เป็นเมืองแห่งความร่มรื่นน่าอยู่อาศัย ด้วยการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ มีเอกลักษณ์ของเมือง

ส่งเสริมการสร้างแหล่งพัฒนา ร่างกายและจิตใจ เช่น การสร้างสถานที่ออกกำลังกาย ธรรมชาติ แหล่งธรรมะพัฒนาจิตใจ หรือธรรมะบำบัด เป็นต้น
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลสมาชิกในครอบครัว ได้อย่างมีคุณภาพ ชุมชนปลอดจากยาเสพติด เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ขยายฐานการให้เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ
ยกระดับมาตรฐาน ของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลฯ ให้มีคุณภาพในการดูแลรักษาและการป้องกันให้ทัดเทียมกับโรงพยาบาลชุมชน จัดบริการรับส่งผู้ป่วย เพื่อส่งต่อ ในการรักษาพยาบาล

2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สร้างเครือข่ายถนนเพื่อเชื่อมโยงกับถนนสายหลัก เพื่อลดปัญหาการจราจรแออัด ในเขตเทศบาลฯ พร้อมทั้งการเพิ่มขยายถนนเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและชุมชน
สร้างเขื่อน ประตูน้ำในคลองสายหลัก เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังอย่างถาวร
จัดระบบการขนส่งมวลชน เพื่อรองรับการขยายต่อของรถไฟฟ้า รวมทั้งการปรับภูมิทัศน์ของเมืองให้มีเอกลักษณ์ ขยายเขตบริการไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่ รวมทั้งการจัดระบบสายไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
ติดตั้งระบบประปาบริการน้ำดื่มสะอาดตามจุดต่าง ๆ ให้เป็นเมืองท่องเที่ยว ที่มีมาตรฐานรวมทั้งป้ายบอกทางให้สวยงามชัดเจน


3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

ปรับปรุง พัฒนาตลาดบางบัวทอง ให้เป็นศูนย์กลางในด้านการค้าขายสินค้าทั้งปลีกและส่ง รวมทั้งผลิตผลของเกษตรกร และสินค้าชุมชน
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อรองรับแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล ด้วยการส่งเสริมสินค้าชุมชน (OTOP) ให้มีมาตรฐาน
พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ และมีความเท่าเทียม รวมทั้ง การสร้างแรงจูงใจต่อความสามารถในการเสียภาษีท้องถิ่น

ส่งเสริมและร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาธุรกิจการบริการ จัดศูนย์กลาง การจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ราคาถูก ที่จำเป็น เพื่อลดภาระการใช้สินค้าฟุ่มเฟือย เสริมสร้างความน่าอยู่ของเมือง เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในธุรกิจบริการ หรือสินค้าบริโภคและเร่งสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยว

4. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและภาคเอกชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ อาทิเช่น ลดปริมาณขยะมูลฝอย ความสะอาดของน้ำในคูคลอง ควบคุมลดมลภาวะทางอากาศ โดยธรรมชาติบำบัด ขยะน้ำเสีย ที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค โดยเฉพาะการเร่งสร้าง บ่อดักไขมันในครัวเรือนอย่างจริงจัง การคัดแยกขยะและการลดปริมาณขยะ จัดให้มีการป้องกันสภาวะการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ (ลดโลกร้อน) ด้วยการสร้างความตระหนักต่อภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ สร้างความร่มรื่นด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อลดภาวะโลกร้อน
ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ภาคเอกชนและเกษตรลดการใช้สารเคมีอันมีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิตอินทรีสารชีวภาพ เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี

5. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี

จัดการบริหารโดยเน้นหลักนิติธรรม คุณธรรม เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ภายใต้แผนชุมชน แผนพัฒนาเทศบาล เพื่อการพัฒนาอย่างมีทิศทาง
พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการและลูกจ้างทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและลูกจ้างให้ดีขึ้น ด้วยการจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ที่พักอาศัย เป็นต้น เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพ จริยธรรมปฏิบัติงานภายใต้กรอบของกฎหมาย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน
พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและเสมอภาค

6. นโยบายด้านการฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และการท่องเที่ยว


สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทย และอนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรม ประเพณีของบางบัวทองให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เช่น ประเพณีแห่เจ้าพ่อจุ้ย ประเพณีกินเจ และประเพณีอื่น ๆ
ส่งเสริม และพัฒนาให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ศาสนา วัฒนธรรมของเมืองบางบัวทอง และเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทองผู้ทรงเกียรติ และพี่น้องชาวเทศบาลเมืองบางบัวทองทุกท่าน นโยบายที่ผมได้แถลงต่อสภาฯ ในวันนี้เป็นนโยบายที่สานต่อจากนโยบายของอดีตท่านนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นายโกวิทย์ เจริญนนทสิทธิ์ ที่ได้ดำเนินการไว้บางส่วนแล้ว เป็นนโยบายที่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม และเมื่อดำเนินการครบทั้ง 6 นโยบาย อย่างสมบูรณ์ กระผมเชื่อมั่นว่าเทศบาลเมืองบางบัวทองจะเป็นเมืองที่น่าอยู่ กระผมจะได้ใช้ความรู้ ความสามารถทั้งหมดที่มี เพื่อบริหารงานเทศบาลฯ ในกรอบอำนาจหน้าที่ และนโยบายที่แถลงไว้อย่างเต็มความสามารถ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอดีตท่านนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นายโกวิทย์ เจริญนนทสิทธิ์ ขอให้ความเชื่อมั่นแก่สภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน กระผมจะยึดมั่นในคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวบางบัวทองอย่างแท้จริง

ขอขอบคุณ