การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 (อาคารหลังใหม่)