พิธีถวายดอกไม้จันทร์

เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช