ร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 4 แผ่นดิน ขึ้นประดิษฐาน

ณ พระมหาธาตุเจดีย์ อาคารปัญญานันทานุสรณ์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์