วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 เรื่อง พิจราณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย และอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อเบิกจ่ายในงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 (อาคารหลังใหม่)