วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี นายวัฒณ์โณ โตแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุย ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ให้แก่ผู้มารับเบี้ย ณ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง