ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐและติดตั้งเครื่อง EDC

เรียบร้อยแล้วจำนวนทั้งสิ้น 40 ร้านค้า ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี