รางวัลท่านนายก ฯ

เป็นนักปกครองที่มีความสามารถในการบริหารจัดการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อก่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชน องค์กร สังคมและประเทศชาติ