ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลเมืองบางบัวทองจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ในตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)

เพื่อปฎิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบางบัวทอง