ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง

เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง (ชุมชนเอื้ออาทร)

ประจำปีการศึกษา 2561
ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง (ชุมชนเอื้ออาทร) จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2561 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้