ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง

เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง (วัดบางไผ่)

ประจำปีการศึกษา 2561 
ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง (วัดบางไผ่) จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2561 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้