ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง

   เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


    ด้วยเทศบาลเมืองบางบัวทอง จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างสำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความตามข้อ 18 ข้อ 19 และ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้