คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง

 

 

ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์
นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง

 


ดร.วีระชัย ขันรุ่ง
รองนายกเทศมนตรี

 

 

 

 

 


ว่าง
รองนายกเทศมนตรี


นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย
รองนายกเทศมนตรี


นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์
ลัดเทศบาล


นางกัลยา มงคลสกุลกิจ
รองปลัดเทศบาล

นายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล
รองปลัดเทศบาล