หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองบางบัวทอง

 

 

 


นายทวีสิทธิ์  ฉิ่งแก้ว

ผอ.สำนักการศึกษา


นางพรเพ็ญ อยู่สุข 
ผอ.กองสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผอ. กองคลัง

นายธีรภัทร สายบัว
ผอ.กองช่าง

นางพรเพ็ญ อยู่สุข 
ผอ.กองสาธารณสุข

 

นายโวหาร  ยะสารวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด

 

น.ส.เด่นปากร บุญรอด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน
ผอ. กองวิชาการและแผนงาน

น.ส.ปิยรัตน์ ปริธนาพร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม