หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองบางบัวทอง

 

 

 


นายทวีสิทธิ์  ฉิ่งแก้ว

ผอ.สำนักการศึกษา


นางพรเพ็ญ อยู่สุข 
ผอ.กองสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผอ. กองคลัง

นายธีรภัทร สายบัว
ผอ.กองช่าง

นางพรเพ็ญ อยู่สุข 
ผอ.กองสาธารณสุข

 

นายโวหาร  ยะสารวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด