สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง


นายสุรพงษ์  นฤภัย
ประธานสภา


นางกาญจนา  เจริญนนทสิทธิ์
รองประธานสภา

------------------------- สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง เขต 1 --------------------

  
นายชูศักดิ์  เวียสุวรรณ


นายอนุรักษ์ ตันสุภาพ


นายสมชาย ประสิทธิชัย


นายสมพงษ์ วันแอเลาะ


นายสุวิทย์ ธนเดชากุล------------------------- สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง เขต 2 ------------------


นายมานพ ครุฑหอม


เครือพันธ์ ปิ่นแก้ว


นายไพฑูรย์ เรืองฤทธิศักดิ์


นายวริทธิ์ พูละคร


นางกาญจนา  เจริญนนทสิทธิ์


นายสุรพงษ์ นฤภัย

------------------- สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง เขต 3 ----------------


นงลักษณ์ แก้วกร่าง


สุวิมล บุญรอด


นายอาคม เผือกหอม


นางอารมย์ เกษรบัว


นายรัชศ์ปวีร วงแหวนสกุล


นายเฉลิมชัย  สาดแจ่ม