ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561
    ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศฯและเสนอผลงานได้ทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2651-6507 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561