เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอำเภอบางบัวทองพร้อมด้วย นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองรักษาราชการแทนนายกเทศบาลเมืองบางบัวทอง และหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเวทีในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อประชุมนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ และรับฟังความต้องการของประชาชนตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" สร้างการรับรู้ให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาประเทศ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบวาระงานสำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคม กับด้านความมั่นคง ณ ชุมชนคลองงิ้วค่อม อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี