วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมมูล จปฐ. 2561 ได้เข้าร่วมประชุมจปฐ. เพื่อรับฟังปัญหาการจัดเก็บและบันทึก โดยมีนายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย น.ส.เด่นปากร บุญรอด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนผอ.กองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมประชุม พูดคุยเกี่ยวกับการทำจปฐ.และปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางแก้ไข สร้างความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5