วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนางานสาธารณสุข โดยแกนนำสุขภาพปี 2561 เพื่อให้มีส่วนร่วมเฝ้าระวังสุขภาพ ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ ให้อสม.เป็นแกนนำในการดูแลและจัดการด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5