เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 พ.ต.อ.ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีแห่องค์จำลอง ปึงเก่ากง-ม่า ตลาดบางบัวทอง พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอำเภอบางบัวทอง นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองและประชาชนชาวเมืองบางบัวทอง ได้เข้าร่วมประเพณีแห่องค์จำลอง ปึงเก่ากง-ม่า ประจำปี 2561ประเพณีท้องถิ่นของชาวบางบัวทอง เพื่อสืบทอดประเพณีดั้งเดิม โดยศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานเจ้าพ่อจุ้ยมาเป็นเวลานานกว่า 100 ปี