เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E) ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมระยะที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E) ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นเกียรติและสร้างความภูมิใจในความสำเร็จของนักเรียนผู้จบหลักสูตร (D.A.R.E) ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร